страница

  • 131интернет-страница — (анг. internet site) збир на специфично организирани податоци што сопственикот им ги става на увид на корисниците на Интернет, најчесто заради реклама, пропаганда или продажба на своите производи …

    Macedonian dictionary

  • 132кодна страница — (анг. code page) комп. кај оперативните системи МС ДОС и ОС/2: табела од знаци што оперативниот систем ги користи за испис на податоци на видеодисплејот постојат два вида табели: едната содржи множество од знаци вградени во РОМ меморијата на… …

    Macedonian dictionary